Pameijer is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Als organisatie met een ANBI status vraagt de Belastingdienst ons een aantal gegevens te publiceren.

Betekenis ANBI status

Alle stichtingen die onder Pameijer vallen, hebben de ANBI status.  Alle donaties aan Pameijer zijn daarom voor de gever financieel aftrekbaar. Pameijer betaalt op haar beurt over de donaties geen erfbelasting: de donaties komen geheel ten goede van de cliënten van Pameijer. 

Contactgegevens

Postadres: Postbus 22406, 3003 DK Rotterdam
Bezoekadres: Crooswijksesingel 66, 3034 CJ Rotterdam
E-mail: info@pameijer.nl
Telefoonnummer: 010 271 00 00
KvK-nummer: 24264945

RSIN: 804724258

Doelstelling conform statuten

De stichting is een maatschappelijke onderneming en heeft als hoofddoelstelling het bieden van verantwoorde zorg. De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting dient uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang.

De stichting heeft mede als doelstelling bij te dragen aan een samenleving waar iedereen ertoe doet. Zij ondersteunt daartoe mensen bij het versterken van hun eigen kracht en het omgaan met belemmeringen. Daarbij worden hun naasten, vrijwilligers en de lokale omgeving betrokken. Zij stimuleert dat mensen – zodra zij dat kunnen – zich inzetten voor anderen.

De stichting heeft voorts meer specifiek ten doel mensen met een (lichte) verstandelijke beperking, psychosociale en psychiatrische beperking, gedrags- en verslavingsproblematiek en combinaties daarvan die hun persoonlijk en maatschappelijk functioneren belemmeren, te ondersteunen zodat zij, na verloop van tijd, zoveel mogelijk hun eigen talenten kunnen inzetten en zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen voeren.

Hoofdlijnen beleidsplan

Voor de hoofdlijnen van het beleidsplan verwijzen wij naar het maatschappelijk jaardocument 2015, in het bijzonder pagina 20 tot en met 27.

Samenstelling Bestuur

Stichting Pameijer wordt bestuurd door drie bestuurders. Stichting Pameijer heeft een Raad van Toezicht bestaande uit zeven leden.

Namen Leden van het Bestuur

Bestuursvoorzitter: Linda Boot

Bestuurslid Kwaliteit van Dienstverlening: Arnold van Doorn

Bestuurslid Financiën en Bedrijfsvoering: Arend Vreugdenhil

Beloningsbeleid

Beloning vindt plaats volgens de CAO Gehandicaptenzorg en cao GGZ. Het bestuur en directie volgens de NVZD-normering (Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Zorg)). De complete bezoldiging valt onder de norm van de WNT (Wet Normering Topinkomens).

Financiële verantwoording met activiteiten

Maatschappelijk jaardocument 2015
Maatschappelijk jaardocument 2014
Maatschappelijk jaardocument 2013
Maatschappelijk jaardocument 2012