Word vriend!

Gelooft u net als wij in een samenleving waar iedereen ertoe doet en in samenwerken om dit te bereiken, help dan mee! Met uw steun levert u een bijdrage aan de ontwikkeling van kwetsbare mensen, jong en oud. Bijvoorbeeld met een (licht) verstandelijke beperking of met psychosociale of psychische problemen.

Hoe word ik vriend?

Uw financiële bijdrage is voor ons van groot belang om ons werk te kunnen uitvoeren. Of help mee door materialen, tijd, kennis en talent beschikbaar te stellen of stel uw netwerk voor ons open. Vrienden van Pameijer werft aan de hand van de volgende thema’s;

  • Scholing & leren door ontdekken en ervaren We bieden cursussen en trainingen op maat aan of activiteiten die ontdekkend leren stimuleren.
  • Sport & Bewegen Met deze activiteiten beogen we zowel fysieke als mentale groei.
  • Kunst & Cultuur Zelf je creatieve talenten ontdekken of versterken. Genieten van een museum of theaterbezoek. Ervaringen die bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling.
  • Aanschaf van materialen (Spel)materialen  een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jong en oud of  zorgen voor een betere kwaliteit van leven.
  • Recreatie activiteiten die de gezondheid of het geestelijke  welbevinden  bevorderen door ontspanning en plezier.
  • Innovatie. Hierbij gaat het om het ontwikkelen nieuwe technologie of de aanschaf van innovatieve producten die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling of zelfstandigheid.

Waar we voor staan

Vrienden van Pameijer is een onafhankelijke stichting met een vrijwillig bestuur, een eigen beleid en financiële stroom. De stichting is in 2014 opgericht. Begin 2015 zijn wij gestart met fondsenwervende activiteiten die erop gericht zijn om cliënten van Pameijer deel te laten nemen aan de maatschappij, zelf meer grip krijgen op hun leven, sterker in het leven staan en minder afhankelijk worden van anderen.

Talent zoekt samenwerking

Wij werken graag samen en helpen bij het invullen van uw vriendschap. Heeft u vragen? Mail of bel ons via 088 271 00 00 of. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Beloningsbeleid

Het bestuur verricht haar taken onbezoldigd. Bestuursleden kunnen aanspraak maken op representatievergoeding voor kosten die gemaakt worden ten behoeve van de uitvoering van hun functie.

Bestuur

Het bestuur van Vrienden van Pameijer heeft een wervende taak. Zij draagt de verantwoordelijkheid voor de totale organisatie. Het bestuur geeft leiding aan Vrienden van Pameijer en stuurt het proces van samenwerking tussen diverse partijen, gericht op het realiseren van de doelstelling.

Voorzitter: vacant

Penningmeester: Martin Frank  

Secretaris: vacant

Financiële verantwoording

Stichting Vrienden van Pameijer

RSIN: 8541.20.191
Bankrekeningnummer: IBAN NL 27 INGB 0006653540

Jaarverslag 2016
Jaarrekening 2015
Jaarverslag 2015
Jaarrekening 2014

Hoofdlijnen beleidsplan

De stichting werft fondsen voor projecten van Stichting Pameijer bij vermogensfondsen, particulieren en ondernemingen. Alle fondsenwervende activiteiten zijn erop gericht om cliënten van Pameijer deel te laten nemen aan de maatschappij, meer grip te laten krijgen op hun leven, sterker in het leven te staan en minder afhankelijk te worden van anderen. We ondersteunden projecten die mensen een stap verder brengen in hun ontwikkeling. Daarnaast steunen we initiatieven die bijdragen aan een ontwikkelingsgerichte omgeving. De geworven fonsen worden doorgaans meteen besteeds ten behoeve van de (project) aanvraag. Het eigen vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur en besteed ter dekking van de organisatorische kosten.

ANBI

Vrienden van Pameijer heeft een ANBI status. Hierdoor vallen giften, legaten en erfstellingen onder het nultarief van het schenkingsrecht en de successierechten. Uw giften aan Vrienden van Pameijer zijn aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.