Triadekaart ondersteunt samenwerking cliënt, ondersteuner en verwant

Een goede samenwerking tussen cliënt, ondersteuner én verwant is belangrijk bij de ontwikkeling of het herstel van cliënten. De Triadekaart helpt om afspraken te maken die passen bij de specifieke situatie van de cliënt en zijn naasten. Het creëert begrip voor elkaars behoefte.

De oorspronkelijke kaart is van Ypsilon. Pameijer maakte dit communicatie hulpmiddel passend voor een bredere doelgroep, waaronder mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

Met elkaar in gesprek gaan

Betrokkenheid van verwanten is voor veel cliënten belangrijk bij hun ontwikkeling en herstel. Het maakt dat zij zich extra gesteund voelen in hun eigen proces. En het ondersteunt hen bij het ontwikkelen van een eigen netwerk. De Triadekaart helpt om met elkaar in gesprek te gaan: als ondersteuner, cliënt en verwant. Bijvoorbeeld om onderwerpen bespreekbaar te maken. Verwachtingen naar elkaar uit te spreken. En duidelijke afspraken te maken over het verdelen van taken.

Inhoud

De kaart bestaat uit drie onderdelen. Het eerste deel bevat mogelijke onderwerpen die mensen willen bespreken. Gerangschikt naar thema en geïllustreerd door picto’s. Voorafgaand aan het gesprek kan iedereen drie onderwerpen aankruisen. Tijdens het gesprek vormen deze onderwerpen de agenda, waardoor iedere gesprekspartner zijn eigen onderwerpen kan inbrengen. Het tweede deel geeft ruimte om per onderwerp de afgesproken activiteiten te noteren, samen met degene die hiervoor verantwoordelijk is. Het derde onderdeel geeft ruimte om de afspraken te monitoren.

Hulpmiddel

Het afgelopen jaar hebben verschillende teams gewerkt met de Triadekaart, ondersteund door een (familie)ervaringsdeskundige. De ervaringen waren positief. Zowel cliënt als verwant voelden zich gehoord en serieus genomen. Door het verhaal vanuit het perspectief van de ander te horen, kwam er meer wederzijds begrip. In de gesprekken zijn afspraken gemaakt over bejegening en over ontwikkeldoelen die nog niet eerder waren besproken. En er kwam meer bewustwording over het omgaan met diverse vormen van loyaliteit.

Vervolg

De Triadekaart zal structureel worden gebruikt bij onze ondersteuning.  Hiermee geven we vanaf het begin invulling aan de samenwerking met het netwerk van de cliënt. Wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken en rollen en taken duidelijk verdeeld. Mensen voelen zich gehoord en serieus genomen. En worden tegelijkertijd geïnformeerd over de ondersteuning. Zo ontstaat een bondgenootschap en een gelijkwaardige samenwerking.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Triadekaart? Over de manier waarop we vorm geven aan de samenwerking met verwanten? Of over ondersteuning aan verwanten? Neem dan contact op met Joke Teeuw.

Vertel het door